Добредојдовте   во   А-ТИМ

Осигурителното брокерско друштво А-ТИМ БРОКЕР АД Скопје е формирано во 2009 година, согласно Законот за супервизија на осигурување. Особено е значајно да напоменеме дека Друштвото е независно кон осигурителните друштва и е правно лице кое го претставува клиентот (осигуреникот) и ги штити неговите интереси. Услугата за нашето ангажирање е бесплатна во однос на Вас, при што нејзината цена ја наплаќаме од осигурителните друштва и не е на товар на премијата за осигурување.