Регистар

Регистар на брокери
Р.бр. Име и презиме Бр. решение Дата на издавање Одговорно лице Телефонски број Web страна Започнување Завршување
OБ-0018 Грачанин Сузана 11-23521/2 22.02.2006 Грачанин Сузана 2465-170 obdatim.com.mk 01.04.2009
ОБ-0221 Тодоровска Елена 12-1/185/2 16.02.2009 Грачанин Сузана 2465-170 obdatim.com.mk 02.04.2009 16.07.2009
ОБ-0229 Драган Грачанин 09-1738/2 31.08.2012 Грачанин Сузана 2465-170 obdatim.com.mk 07.09.2012

Решение за издавање на дозвола за работа на осигурително брокерски работи на ОБД А-ТИМ АД Скопје бр. 12-2677/7 од 12-2677/7 година.