Услуги

Услугите кои ги даваме на своите клиенти (правни и физички лица ) се следните:

  • Изготвување на адекватна анализа на ризикот и предложување на соодветно осигурително покритие за осигуреникот
  • Договарање и обезбедување на оптимален осигурителен модел од мноштво осигурителни понуди на основа на најоптимални услови за осигурување како и економичност на истите
  • Ревидирање на постоечките договори за осигурување со цел констатирање на евентуалните остапувања на договорите од важечките услови за осигурување како и нивната економичност
  • Го информира друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот да склучи договор за осигурување
  • Укажување помош на осигуреникот во текот на важење на договорот за осигурување, како пред така и по настанување на осигурениот настан
  • Процесирање и реализација на оштетните побарувања